Geschiedenis

Historie van de Stichting Steunfonds Kruiswerk Renkum

Wat ging vooraf?

Op 7 mei 1872 werd in Oosterbeek de vereniging “De Ziekenverpleging” opgericht. De statuten werden door koning Willem III goedgekeurd.

De vereniging had twee doelen op het oog; te weten:

  1. de behartiging van de gezondheidszorg in het algemeen
  2. het beheer en de exploitatie van het gemeentelijke ziekenhuis: “De Ziekenverpleging” aan de 2e Molenweg te Oosterbeek".

In het ziekenhuis werden lijders aan besmettelijke ziekten opgenomen evenals zieke zwervers en doortrekkers aan wie een ongeluk was overkomen. 
Mej. Gerritsen verpleegde de patiënten tegen een jaarsalaris van fl 104,-. 
De gemeentelijke veldwachter en zijn vrouw werden aangesteld als ziekenvader en – moeder. 
Ten tijde van de oprichting telde Oosterbeek 2880 inwoners.
De Ziekenverpleging had in 1872 een batig saldo van fl 1261,16 (belegd tegen 3% rente). 
De vereniging ontving naast subsidies van de gemeente ook giften van particulieren. 
In 1897 werd een wijkverpleegster aangesteld. Zij woonde in de tuinmanswoning van het landgoed van Mw. C.H. Toulon van der Koog-Tydeman.

Mw. Toulon van der Koog was van 1897 tot 1918 presidente van de vereniging. Zij wierf veel leden en collecteerde voor de vereniging.
De zuster kocht op een driemaandelijkse rekening bij drogisterij van Rijn de benodigde verpleegartikelen.
In 1900 werd het ziekenhuis aan de Molenweg opgeheven en werd een nieuw ziekenhuis in gebruik genomen, waarvan de exploitatie wederom – na de nodige discussies – werd opgedragen aan de vereniging .

De vereniging “Oosterbeeks Versterkingsfonds voor hulpbehoevende zieken”, een zusje van de vereniging De Ziekenverpleging, werd in 1922 opgeheven. Van de kas ad fl 6200,- bleef na juridische perikelen het bedrag van fl 3700,- beschikbaar voor “De Ziekenverpleging”.

Naast het beheer van het ziekenhuis verleende de vereniging De Ziekenverpleging steun aan diverse sociale zorginstellingen in de gemeente alsook aan tuberculosebestrijding.
Een aantal verenigingen treedt toe tot “De Ziekenverpleging”. Zoals de vereniging Helpt Onderling en de vereniging Draagt elkanders Lasten.

Na stevige discussies besluit de ledenvergadering om in 1921 toe te treden tot de Prov. Gelderse vereniging het “Groene Kruis”.
De behoefte aan een eigen gebouw voor gezondheidszorg groeide en in 1929 werd aan de Joubertweg het Groene Kruis-wijkgebouw geopend. In 1952 vond een eerste uitbreiding plaats en in 1972 een tweede.

De Stichting Steunfonds Kruiswerk Renkum

In 1978 zijn overal in Nederland de diverse kruisverenigingen , zoals Groene Kruis, Oranje Kruis, Wit-Gele Kruis e.a. gefuseerd tot één landelijke kruisvereniging : Het Groene Kruis.
Later kwamen daar de organisaties van de thuiszorg nog bij.
Omdat de behoeften en ambities van de Kruisvereniging in Renkum vaak groter waren dan de overheidsvergoedingen toelieten werd in 1982 de Stichting Steunfonds Kruiswerk Gemeente Renkum opgericht. Cliënten en sympathisanten van het Kruiswerk waren geregeld bereid om via deze stichting inderdaad letterlijk het werk van de Kruisvereniging te ondersteunen met extra donaties.

In 1997 werd er nieuwe wetgeving met betrekking tot de thuiszorg van kracht. Er kwamen regionaal opgezette thuiszorg-organisaties en de “oude” kruisverenigingen konden worden opgeheven.
Het wijkgebouw van de Renkumse Kruisvereniging aan de Joubertweg in Oosterbeek kon worden verkocht en de opbrengst werd ondergebracht in het nog steeds bestaande Steunfonds Kruiswerk Renkum. 

Het Steunfonds kreeg in deze gewijzigde omstandigheden uiteraard ook een nieuwe doelstelling.
Doel is voortaan het bevorderen van het welzijn van de inwoners van de gemeente Renkum in de ruimste zin van het woord. Daarbij wordt vooral gelet op activiteiten die niet door de overheid worden gefinancierd. De stichting ondersteunt alleen groepsinitiatieven. Er vindt geen individuele ondersteuning plaats.
Onder het kopje “Verslag” in het hoofdmenu treft u tal van voorbeelden van doelen die door de Stichting Steunfondskruiswerk de laatste jaren financieel zijn ondersteund.
De stichting komt vier keer per jaar bij elkaar en besluit dan over ingediende verzoeken tot steun.
Informatie over de stichting en over wijze van aanvragen tot steun kan gevonden worden op deze website.