Steunfonds Kruiswerk Renkum

Wie zijn wij?

Wij zijn een onafhankelijke stichting die met eigen middelen financiële ondersteuning biedt aan initiatieven en projecten voor Zorg en Welzijn in de gemeente Renkum.

Voor wie zijn wij er?

We zijn er voor projecten die bijdragen aan het samenleven van de inwoners van de gemeente Renkum op sociaal, cultureel of sportief gebied.

Hoe een bijdrage aanvragen?

Vraag het benodigde formulier per mail aan bij de secretaris en stuur het ingevulde formulier via de mail terug. U ontvangt zo snel mogelijk een reactie van ons.

Over ons

In de vorige eeuw was in de gemeente Renkum de Kruisvereniging Gemeente Renkum actief. Deze organiseerde de wijkverpleging in alle dorpen, het consultatiebureau voor de zuigelingenzorg en de uitleen van hulpmiddelen. Naast de Kruisvereniging was een Stichting Steunfonds Kruiswerk actief. Deze Stichting kon dankzij giften en legaten van dankbare en betrokken burgers het werk van de kruisvereniging ondersteunen door zaken te financieren die niet vanuit de ledencontributies of overheidssubsidies konden worden betaald.

In de jaren ’90 werden deze taken door de overheid op een andere basis gefinancierd. De Kruisvereniging Gemeente Renkum werd in 1997 opgeheven. Het resterende vermogen van deze vereniging werd overgedragen aan de Stichting Steunfonds Kruiswerk gemeente Renkum. In de loop der jaren werd de doelstelling van deze stichting verruimd tot het bevorderen van het welzijn van de inwoners van de gemeente Renkum in de ruimste zin van het woord.

Dat houdt in dat er nog steeds projecten op het gebied van zorg denkbaar zijn – maar dat de aandacht nu ook uitgaat naar alles dat bijdraagt aan het samen leven van de inwoners van de gemeente Renkum op sociaal, cultureel en sportief gebied.

De stichting keert alleen uit aan instellingen of projecten, niet aan particulieren. De stichting is nooit de enige financier en de aanvrager moet bereid zijn zelf geld bij elkaar te sprokkelen. Zo verzamelden jongeren zélf lege flessen toen er een skatebaan in Heelsum moest worden gefinancierd.

Wie komt in aanmerking voor een financiële bijdrage

We ondersteunen initiatiefnemers van projecten op het gebied van zorg en welzijn in de gemeente Renkum. Er kan gedacht kan worden aan projecten op het gebied van de zorg – maar ook aan projecten die bijdragen aan het samenleven in de gemeente Renkum op sociaal, cultureel en sportief gebied.

De stichting keert alleen uit aan groepsinitiatieven, niet aan particulieren. Het gaat om projecten voor de inwoners van de gemeente Renkum. Het gaat om projecten die:

  • vallen binnen de doelstelling van de Stichting;
  • geen recht hebben op dekking van het tekort door de overheid;

  • de financiering niet rond kunnen krijgen door bijdragen van leden , deelnemers of bezoekers;
  • wel een financieel plan kunnen overleggen.

Hoe vraagt u een financiële bijdrage aan

Initiatiefnemers van een project of organisatie kunnen bij de Stichting verzoeken om een bijdrage door het daarvoor benodigde formulier per mail aan te vragen bij de secretaris en ingevuld per mail aan hem terug te zenden.
De secretaris is de heer G.A.van de Kraats. Het e-mailadres is : steunfondskruiswerkrenkum@gmail.com

Het aanvraagformulier dient vergezeld te gaan van een financieel overzicht van het project. Daaruit moet duidelijk worden:

  • wat de totale kosten van het project zijn;
  • uit welke bronnen men meent inkomsten te kunnen krijgen en welke andere financieringsmogelijkheden men reeds heeft gevonden.

Het stichtingsbestuur vergadert viermaal per jaar: in de maanden maart, juni, september en december. Een aanvraag kan alleen worden behandeld als die een maand voor de vergadering is ontvangen.
Over het al dan niet toekennen van financiële bijdragen wordt niet gecorrespondeerd.
Een toezegging blijft een jaar geldig.
Binnen dat jaar moeten de betreffende uitgaven zijn gedaan en bij ons zijn gedeclareerd.